.

გენდერის საკითხები

გენდერის საკითხები

ნესტან ლომაია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ახალი რეალიზმი

ახალი რეალიზმი

ლელა მირცხულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოსტმოდერნიზმი

პოსტმოდერნიზმი

ლელა მირცხულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии

Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии

Теймураз Гванцеладзе

Тамар Гитолендиа

Софико Чаава

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Basic Aspects of Identity of the Abkhazians Living in Ajaria

Basic Aspects of Identity of the Abkhazians Living in Ajaria

Teimuraz Gvantseladze

Tamar Gitolendia

Sofiko Tchaava

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზური ენა

აფხაზური ენა

თეიმურაზ გვანცელაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star