.

ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელირება
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
გამომცემლობა: თბილისი
3910
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.7
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

     მსოფლიოში მაღალი ტემპით მიმდინარე გლობალურმა ტექნოლოგიურმა ცვლილე-ბებმა და ინფორმატიზაციამ წარმოშვა სახელმწიფოთაშორის ახალი ტიპის დაპირისპი-რება - ინფორმაციული ომი. წამყვანმა ქვეყნებმა ამ მძლავრი დაპირისპირების საპასუ-ხოდ შექმნეს ინფორმაციული ომის ნაციონალური დოქტრინები. ნაშრომში გადაწყვეტილია რიგი ამოცანებისა პროფ. თემურ ჩილაჩავას მიერ შემოთა-ვაზებული ინფორმაციული ნაკადების მათემატიკური მოდელებიდან - ინფორმაციული ომის მოდელირების ახალი მიმართულებიდან; განხილულია: ზოგადი წრფივი უწყვეტი მათემატიკური მოდელი, მისი კერძო შემთხვევები; არაწრფივი უწყვეტი; წრფივი დის-კრეტული, მისი კერძო შემთხვევები; გამოკვლეულია ინფორმაციული ომის მათემატი-კური მოდელების მინიმიზაციის, ოპტიმალური მართვის ამოცანები. ნაპოვნია და გა-მოკვლეულია მათემატიკური მოდელების ზუსტი ანალიზური ამოხსნები; გამოყენე-ბითი პროგრამების პაკეტ Matlab-ის საშუალებით ამოხსნილია რიგი მათემატიკური მოდელები, ჩატარებულია გამოთვლითი ექსპერიმენტი და მიღებულია შედეგების ვი-ზუალიზაცია. მათემატიკური მოდელის კონსტანტებსა და საწყის პირობებს შორის დადგენილია თანაფარდობები, რომლის დროსაც ანტაგონისტური მხარეები აძლიერე-ბენ ინფორმაციულ შეტევებს; ერთი, ანაც ორივე მხარე, ასრულებს ინფორმაციულ ომს. შემოთავაზებულ მათემატიკურ მოდელებს თეორიულ ინტერესთან ერთად გააჩნიათ პრაქტიკული მნიშვნელობაც. მოდელები იძლევიან საშუალებას ინფორმაციული შეტე-ვების უკვე საწყისი ეტაპის ანალიზით მოვახდინოთ ინფორმაციული ომის განვითარე-ბის პროგნოზირება; სამშვიდობო მხარისთვის ინფორმაციული ომის დასრულებისათ-ვის აუცილებელი რეკომენდაციების შემუშავება.

 

პარამეტრები

 • განთავსებულია: დეკ 17, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-0-4892-0
 • უაკ: 004.94+32.019.52 კ-481
 • გამომცემლობა: თბილისი
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 15x20
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 176
 • ნახვები: 3910
 • შეფასება: 4.7

წიგნის ავტორი(ები)