.

ინფორმაციული ომის მათემატიკური მოდელირება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
4474
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.7
(3 შეფასება)
Annotation
 

     მსოფლიოში მაღალი ტემპით მიმდინარე გლობალურმა ტექნოლოგიურმა ცვლილე-ბებმა და ინფორმატიზაციამ წარმოშვა სახელმწიფოთაშორის ახალი ტიპის დაპირისპი-რება - ინფორმაციული ომი. წამყვანმა ქვეყნებმა ამ მძლავრი დაპირისპირების საპასუ-ხოდ შექმნეს ინფორმაციული ომის ნაციონალური დოქტრინები. ნაშრომში გადაწყვეტილია რიგი ამოცანებისა პროფ. თემურ ჩილაჩავას მიერ შემოთა-ვაზებული ინფორმაციული ნაკადების მათემატიკური მოდელებიდან - ინფორმაციული ომის მოდელირების ახალი მიმართულებიდან; განხილულია: ზოგადი წრფივი უწყვეტი მათემატიკური მოდელი, მისი კერძო შემთხვევები; არაწრფივი უწყვეტი; წრფივი დის-კრეტული, მისი კერძო შემთხვევები; გამოკვლეულია ინფორმაციული ომის მათემატი-კური მოდელების მინიმიზაციის, ოპტიმალური მართვის ამოცანები. ნაპოვნია და გა-მოკვლეულია მათემატიკური მოდელების ზუსტი ანალიზური ამოხსნები; გამოყენე-ბითი პროგრამების პაკეტ Matlab-ის საშუალებით ამოხსნილია რიგი მათემატიკური მოდელები, ჩატარებულია გამოთვლითი ექსპერიმენტი და მიღებულია შედეგების ვი-ზუალიზაცია. მათემატიკური მოდელის კონსტანტებსა და საწყის პირობებს შორის დადგენილია თანაფარდობები, რომლის დროსაც ანტაგონისტური მხარეები აძლიერე-ბენ ინფორმაციულ შეტევებს; ერთი, ანაც ორივე მხარე, ასრულებს ინფორმაციულ ომს. შემოთავაზებულ მათემატიკურ მოდელებს თეორიულ ინტერესთან ერთად გააჩნიათ პრაქტიკული მნიშვნელობაც. მოდელები იძლევიან საშუალებას ინფორმაციული შეტე-ვების უკვე საწყისი ეტაპის ანალიზით მოვახდინოთ ინფორმაციული ომის განვითარე-ბის პროგნოზირება; სამშვიდობო მხარისთვის ინფორმაციული ომის დასრულებისათ-ვის აუცილებელი რეკომენდაციების შემუშავება.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 17, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-0-4892-0
 • UDC: 004.94+32.019.52 კ-481
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 176
 • Views: 4474
 • Ratings: 4.7
Recommendations