.

ქართული ხელნაწერი წიგნი V-XIX-სს: ელექტრონული ალბომი
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2010
გამომცემლობა: თბილისი
3282
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
ანოტაცია
 

წინამდებარე ალბომში წარმოდგენილია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებში (A, H, S, Q) დაცული V-XIX სს-ის ქართული ხელნაწერი წიგნები და უცხოეთის (სინის მთა, იერუსალიმის ბერძნული საპატრიარქო) ქართული კოლექციების ის ფოტოასლები, რომელთა გამოყენების უფლებასაც ფლობს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. ალბომში შესული ადიშის ოთხთავის მხატვრული ასლი შესრულებულია ავტორთა მიერ შედგენილი აღწერილობისა და მითითებების საფუძველზე. ყველა ეს ხელნაწერი თვალნათლივ ასახავს წიგნის, როგორც კულტურულ-ისტორიული ფენომენის, წარმოშობისა და განვითარების ისტორიას. ალბომი შედგება ოთხი თავისგან. მასში თავმოყრილ მასალას ახლავს ზოგადი შინაარსის საინფორმაციო ტექსტი და სათანადო ფოტონიმუშები ანოტაციების თანხლებით. ალბომს ერთვის ზოგადი ბიბლიოგრაფია. ალბომი გამიზნულია ქართული წერილობითი კულტურის ისტორიით დაინტერესებული მკითხველებისთვის.Shatirishvili were working on this project with participation of T. Abuladze. In the album there are represented 5th-19th cent. Georgian manuscript books preserved in the fonds of National Centre of Manuscripts (A, H, S, Q) as well as some items belonging to foreign funds and National Manuscript Centre has the legal right of using photo copies of them. Artistic copy of Adishi gospel is accomplished on the bases of authors' descriptions and instructions. All this manuscripts show the origin and the development of the book as a cultural-historical phenomenon. Album consists of four chapters. Common informational texts and photos with annotation come with every collected material, as well as main bibliography. This album will be helpful for readers who are interested in written culture.

დაწვრილებით
 

     აღნიშნული პროექტი განხორციელდა სსიპ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდში (რუსთაველის ფონდი), ამჟამად შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, მოპოვებული გრანტის მეშვეობით (გრანტი N016-08). წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი აზრი ეკუთვნით ავტორებს და, შესაძლოა, არ ასახავდეს სსიპ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შეხედულებებს.

***

     Current project was executed and accomplished by the financial support of the Foundation of Georgian Studies, Humanitiess and Siocial Sciences (Rustaveli foundation) at present Rustaveli National Science Foundation (Grant N 016-08). Any idea in this publication belongs to the author and may not represent the opinion of the Rustaveli National Science Foundation itself.


© ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
© ნ. ჩხიკვაძე, ლ. შათირიშვილი, მ. კარანაძე

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)