.

ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2013
ავტორი (ები): მელორ ალფენიძე,
გამომცემლობა: ს.ს.უ. გამომცემლობა
3171
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
ანოტაცია
 

    ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები განკუთვნილია უმთავრესად მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ფიზიკური გეოგრაფიის თეორია საკმაოდ ფართო და ღრმა შინაარსის მომცველია. ის მოიცავს თეორიული გეოგრაფიის პრობლემებს და შვიდი თავისაგან შედგება: 1. ფიზიკურ-გეოგრაფიული მეცნიერების სისტემური გააზრება, სტრუქტურა, გეოგრაფიული მოძღვრებები და კონცეფციები, გეოგრაფიული პარადიგმები; 2. გეოსფეროების სისტემური ნიშნების გეოგრაფიული საფუძვლები; 3. ატმოსფერული, ჰიდროსფერული, ლითოსფერული და ბიოსფერული ენერგო-მასების მიმოქცევების სისტემურ-გეოგრაფიული ნიშნები; 4. ბუნების რიტმული მოვლენები, ციკლები, სტადიალურობა და გეოგრაფიული პროგნოზი; 5. გეოგრაფიული ზონალურობა, სიმაღლებრივი სარტყლურობა და ზონალურობის პერიოდულობის კანონი; 6. ლანდშაფტური სისტემის წარმოშობა და განვითარება; 7. გლობალური გეოგრაფიული პროცესები და მათი რეგულირება - მართვა. როგორც ჩანს, წიგნი შვიდი ნაწილისაგან შედგება და 60 პარაგრაფს მოიცავს, რომლებიც, თავის მხრივ და საჭიროებისამებრ, ქვესათაურებადაა დაყოფილი.

დაწვრილებით
 

     წიგნის შინაარსი, აღნიშნული თავების მიხედვით, შვიდი ნაწილისაგან (ტომისაგან) შედგება და დეტალურად განიხილება ფიზიკურ-გეოგრაფიული თეორიის უმთავრესი თანამედროვე პრობლემები. ამ მხრივ, ნაშრომი აშკარად უნიკალურია და შინაარსობრივად თანამედროვე ფიზიკურ-გეოგრაფიული ცოდნის ღრმა და ფართო ათვისებას ემსახურება. აქედან გამომდინარე, მონოგრაფიის - „ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები“ სედგენა და მკითხველისათვის მიწოდება საკმაოდ დროული და აშკარად გამართლებული ქმედებაა, დარგის რთული საკითხების ათვისების წინაპირობაა და მომავალი გეოგრაფოსების მომზადების საფუძველია.

 

შესავალი 5


თავი I. ფიზიკურ-გეოგრაფიული მეცნიერების სისტემა 11


§ 1. ფიზიკურ-გეოგრაფიული მეცნიერების ობიექტი, საგანი, მიზნები და ამოცანები 11
ფიზიკური გეოგრაფიის კვლევის ობიექტი 11
ფიზიკური გეოგრაფიის საგანი 14
ფიზიკური გეოგრაფიის ამოცანები 14
თანამედროვე გეოგრაფიის მიზანი 22


§ 2. ერთიანი გეოგრაფიის სტრუქტურა და ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში 28
გეოგრაფია როგორც მეცნიერება 28
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა სტრუქტურული ასპექტები 32
გეოგრაფიის ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში 35


§ 3. გეოგრაფიული მოძღვრებები და კონცეფციები 41
მოძღვრება გეოგრაფიული დეტერმინიზმის შესახებ 41
მოძღვრება ლანდშაფტის შესახებ 46
ინვარიანტულობა 52
პალეოგეოგრაფიული კონცეფცია 54
გეოინფორმაციული კონცეფცია 55


§ 4. გეოგრაფიული პარადიგმები 60
პარადიგმის ცნება 60
პარადიგმა 1. დედამიწის აღწერა 61
პარადიგმა 2. დიდი აღმოჩენები 62
პარადიგმა 3. მიწების ათვისება 64
პარადიგმა 4. მიწების კეთილმოწყობა 64
პარადიგმა 5. ბუნებრივ-ტექნიკური სისტემების (ბტს) შექმნა 65
ლიტერატურა 68

პარამეტრები

 • განთავსებულია: ნოე 26, 2015
 • გამომცემლობა: ს.ს.უ. გამომცემლობა
 • ყდა: რბილი
 • ფორმატი: 15x20
 • ენა: Geo
 • გვერდები: 71
 • ნახვები: 3171
 • შეფასება: 5.0

წიგნის ავტორი(ები)