.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარი: წიგნი 2
რესურსის ტიპი: ელ-წიგნი
გამოცემის წელი: 2012
ავტორი (ები): ლევან ნადარაია,
გამომცემლობა: თბილისი
ჟანრი: ეკონომიკა
2644
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
ანოტაცია
 

     წინამდებარე ნაშრომში მოცემული მოსაზრებები და მსჯელობა აკადემიურ და საინფორმაციო ხასიათის ატარებს და არ წარმოადგენს სამართლებრივ, საგადასა‑ ხადო ან სხვაგვარ კონსულტაციას. ავტორები და რედაქტორები პასუხისმგებლობას არ იღებენ მკითხველის მიერ ნაშრომის შინაარსის ან მასში მოცემული მოსაზრებების ნებისმიერი სახით გამოყენებაზე, მათ შორის, საგადასახადო ურთიერთობის საკით‑ ხებთან დაკავშირებით.

დაწვრილებით
 

     წინამდებარე კომენტარი შეიქმნა ამერიკის ხალხის კეთილი ნებით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვე‑ ობით. კომენტარის შინაარსისათვის პასუხისმგებლები არიან ავტორები. იგი არ წარ‑ მოადგენს ამერიკის მთავრობის ოფიციალურ მოსაზრებას და არ ასახავს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვი‑ თარების სააგენტოს (USAID), აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ან ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის შეხედულებებს.

***

         This Commentary is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, East West Management Institute, or Economic Prosperity Initiative.© East-West Management Institute (EWMI) 2012

პარამეტრები

წიგნის ავტორი(ები)