.

ავტორი (ები): ნელი სიდამონიძე

ვებგვერდი: https://goo.gl/Fjnaah
ავტორის შესახებ

განათლება
● უნივერსიტეტის დიპლომი ქიმიაში (მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
● ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, N001077, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:
● 1976-1988 - თსუ, უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი, მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის კათედრა;
● 1988-1990 - თსუ, უფროს მეცნიერ თანამშრომელი მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის კათედრა;
● 1990-2002 - თსუ, ბიოორგანული ქიმიის კათედრის დოცენტი (კონკურსის წესით)
● 2002-2006 - თსუ ბიოორგანული ქიმიის კათედრის პროფესორი (კონკურსის წესით)
● 2006-2016 - ასისტენტ პროფესორი (4–ჯერ კონკურსის წესით არჩეული)
● 2016 - დღემდე - ბიოორგანული ქიმიის კათედრის (კონკურსის წესით)

სამეცნიერო საბჭოების და გაერთიანების წევრობა:
2001-2004 – საქ. მეცნ .აკად. პ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგ. ქიმ. ინსტ-ის სადისერტაციო საბჭოს
წევრი Ch.02.04;
2004-2006 - თსუ ქიმიის დარგის Ch.02.03 N1 სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
2004-2006 – საექსპერტო კომისიის თავმჯდომარე ქიმიის მეცნ. კანდ. სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად
სპეციალობით - 02.00.06 მმნ ქიმია და
საექსპერტო კომისიის წევრი სპეციალობით - ორგანული ქიმია