.

ავტორი (ები): დავით მინდორაშვილი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დავით მინდორაშვილი - ისტორიის დოქტორი, არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმაძღვანელი