.

ავტორი (ები): თამარ მახარაძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თამარ მახარაძე, საჯარო პოლიტიკის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი, შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის  დირექტორი

საკვლევი სფერო:

 • შეზღუდული შესაძლებლობები,
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა,
 • სოციალური პოლიტიკა,
 • განათლება

 

ორგანიზაციის/ასოციაციის წევრობა:

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია

 

სამეცნიერო–კვლევითი  პროექტები:

 • ვიშეგრადის საერთაშორიო ფონდის მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტი „ შშმ პირთა დასაქმება საქართველოში  - პოლონეთის, უნგრეთისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის  გამოცდილება“
 • ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „ პროფესიული განათლების სექტორში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების   მხარდაჭერა“
 • GIZ მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტი „გარემოსდაცვითი განათლების შეფასება საქართველოში“.
 • OSI მიერ დაფინანსებული პროექტი „ განვითრების შეფერხების მქონე მოზარდებზე მზრუნველი პირების საჭიროებები საქართველოში“.
 • CRRC მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტი „შშმ პირთა მიმართ არსებული სახელმწიფი პოლიტიკა აშშ-სა და საქართველოში - შედარებითი  ანალიზი“

 

სასწავლო კურსები

 • თანამედროვე სოციალური პრობლემები,
 • ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში,
 • ჯგუფებთან და ორგანიზაციებთან მუშაობა,
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა.

 

მნიშვნელოვანი და ბოლო 5 წლის პუბლიკაციები

 • მახარაძე, თ. (2010). გონებრივი ჩამორჩენილობის მქონე ზრდასრულ პირთა სოციალური ინტეგრაცია - გაკვეთილები პოლონეთისა და აშშ-ს გამოცდიელბიდან. International Social Work 53 (1): 1-13
 • მახარაძე, თ., ქიტიაშილი, ა. & ბრიკუ, ჯ. (2010). თემზე დაფუძნებული სერვისები გონებრივი

 

ჩამორჩენილობის მქონე პირებისთვის საქართველოში - წინგადადგმული ნაბიჯი მათი სოციალური ინტეგრაციის მიამრთულებით, Journal of Intellectual Disabilities 14 (4):   289-301

 • სუმბაძე, ნ. & მახარაძე, თ. (2010). ინტერპერსონალუი კომუნიკაცია - მომსახურების სფერო. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. გამომხემლობა „ფორმა“.
 • მახარაძე, თ. (2013). შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა - სახელმძღვანელო სოციალური მუშაკებისთვის, საქართველოს კარიტასი
 • მახარაძე, თ. რატიანი მ., სუმბაძე, ნ., მაისუარაძე მ., ჟვანია, ი., აბაშიძე თ. და ქიტიაშვილი, ა. (2014). გარემოსდაცვითი განათლების შეფასება საქართველოში. სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების  ცენტრი.