.

ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები: ნაწილი III
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
2596
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები განკუთვნილია უმთავრესად მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის და დეტალურად განიხილება ფიზიკურ-გეოგრაფიული თეორიის უმთავრესი თანამედროვე პრობლემები. ნაშრომი, შინაარსობრივად, თანამედროვე ფიზიკურ-გეოგრაფიული ცოდნის ღრმა და ფართო ათვისებას ემსახურება. წიგნი შვიდი ნაწილისაგან შედგება:

 • 1. ფიზიკურ-გეოგრაფიული მეცნიერების სისტემური გააზრება, სტრუქტურა, გეოგრაფიული მოძღვრებები, კონცეფციები, პარადიგმები;
 • 2. გეოსფეროების სისტემური ნიშნების გეოგრაფიული საფუძვლები;
 • 3. ატმოსფერული, ჰიდროსფერული, ლითოსფერული და ბიოსფერული ენერგო-მასების მიმოქცევების სისტემურ-გეოგრაფიული ნიშნები;
 • 4. ბუნების რიტმული მოვლენები, ციკლები, სტადიალურობა და გეოგრაფიული პროგნოზი;
 • 5. გეოგრაფიული ზონალურობა, სიმაღლებრივი სარტყლურობა და ზონალურობის პერიოდულობის კანონი;
 • 6. ლანდშაფტური სისტემის წარმოშობა და განვითარება;
 • 7. გლობალური გეოგრაფიული პროცესები და მათი რეგულირება - მართვა.
 • აქედან გამომდინარე, მონოგრაფიის - „ფიზიკური გეოგრაფიის თეორიული საფუძვლები“ შედგენა და მკითხველისათვის მიწოდება აშკარად გამართლებული ქმედებაა, დარგის რთული საკითხების ათვისების წინაპირობაა და მომავალი გეოგრაფოსების მომზადების საფუძველია.
 

Specifications

Recommendations