.

სტატისტიკა: ტომი II
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2009
2103
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წინამდებარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია თეორიული სტატისტიკის, მსოფლიო სტატისტიკის პრაქტიკაში აპრობირებული ეროვნული ანგარიშიანობის ძირი- თადი პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციებზე დაფუძნებული სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციების მოპოვების, უმნიშვნელოვანეს სტატისტიცკურ მაჩვენებელთა ფორმირებისა და ანალიზის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. იგი ასევე სასარგებლო იქნება სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი საკითხებისა და პროფესიონალ პრაქტიკოსების მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური გააზრება-გამოყენებისთვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის მისაღწევად.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации