.

სტატისტიკა: ტომი II
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
2102
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია თეორიული სტატისტიკის, მსოფლიო სტატისტიკის პრაქტიკაში აპრობირებული ეროვნული ანგარიშიანობის ძირი- თადი პრინციპები, საერთაშორისო ინსტიტუტების რეკომენდაციებზე დაფუძნებული სოციალურ-ეკონომიკური ინფორმაციების მოპოვების, უმნიშვნელოვანეს სტატისტიცკურ მაჩვენებელთა ფორმირებისა და ანალიზის მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები.

სახელმძღვანელო ორიენტირებულია ეკონომიკის, ფინანსებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. იგი ასევე სასარგებლო იქნება სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი საკითხებისა და პროფესიონალ პრაქტიკოსების მიერ თეორიულ-მეთოდოლოგიური გააზრება-გამოყენებისთვის ეფექტიანი სამეწარმეო საქმიანობის მისაღწევად.

 

Specifications

Recommendations