.

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2018
Издательство: თბილისი
2605
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში შემოთავაზებულია თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის თეორიულ-კონცეფციური და მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საფუძვლები, რომელთა გაცნობიერება-ათვისებით შესაძლებელი იქნება მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავება-მიღება: ეკონომიკური სუბიექტის დაფინანსებაზე, კაპიტალის სტრუქტურის განსაზღვრაზე, არასაბრუნავი და საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტზე, დივიდენდური პოლიტიკის ფორმირებაზე, ანტიკრიზისული ფინანსური და რისკ-მენეჯმენტისა, და ა.შ. სხვა პრაქტიკულ-გამოყენებით პრობლემატურ საკითხებზე.

მეორე ნაწილში ფინანსური მენეჯმენტის სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სავარჯიშოების თემატიკა დამოუკიდებელი მეცადინეობებისთვის.

Подробности
 

წიგნი „ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლების“ სასწავლო-პრაქტიკული სახელმ-ძღვანელო ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-მკლევარებისთვის და პრაქტიკოს ეკონომისტ-ფინანსისტებისთვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობოდან გამომდინარე უწევთ ოპტიმალური გადაწყვეტილებათა მიღება სტრატეგიული დაგეგმვისა და მენეჯმენტის(მართვის) სფეროში.

The book "Financial management Basics” is a practical and practical state-of-the-art for studying the Bachelor's and Master's degree in Economics and Business Administration profile of higher education. Also, for doctoral, scholar-researchers and practicing economist-financiers who have opted out of their activities in the field of strategic planning and management.

Характеристики

 • Опубликовано: Май 30, 2019
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 728
 • Просмотры: 2605
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации