.

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
4565
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში შემოთავაზებულია თანამედროვე ფინანსური მენეჯმენტის თეორიულ-კონცეფციური და მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საფუძვლები, რომელთა გაცნობიერება-ათვისებით შესაძლებელი იქნება მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავება-მიღება: ეკონომიკური სუბიექტის დაფინანსებაზე, კაპიტალის სტრუქტურის განსაზღვრაზე, არასაბრუნავი და საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტზე, დივიდენდური პოლიტიკის ფორმირებაზე, ანტიკრიზისული ფინანსური და რისკ-მენეჯმენტისა, და ა.შ. სხვა პრაქტიკულ-გამოყენებით პრობლემატურ საკითხებზე.

მეორე ნაწილში ფინანსური მენეჯმენტის სემინარულ-პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სავარჯიშოების თემატიკა დამოუკიდებელი მეცადინეობებისთვის.

Additional Information
 

წიგნი „ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლების“ სასწავლო-პრაქტიკული სახელმ-ძღვანელო ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-მკლევარებისთვის და პრაქტიკოს ეკონომისტ-ფინანსისტებისთვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობოდან გამომდინარე უწევთ ოპტიმალური გადაწყვეტილებათა მიღება სტრატეგიული დაგეგმვისა და მენეჯმენტის(მართვის) სფეროში.

The book "Financial management Basics” is a practical and practical state-of-the-art for studying the Bachelor's and Master's degree in Economics and Business Administration profile of higher education. Also, for doctoral, scholar-researchers and practicing economist-financiers who have opted out of their activities in the field of strategic planning and management.

Specifications

 • Date of Publish: May 30, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 728
 • Views: 4565
 • Ratings: 5.0
Recommendations