.

ავტორი (ები): ნოდარ დარსანია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; ათი მონოგრაფიის, არაერთი სახელმძღვანელოსა და 50–ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

კვლევის სფეროები: ძველი აღმოსავლეთის პოლიტიკური ისტორიის საკითხები; საქართველოს XX საუკუნის სოციალ-პოლიტიკური ისტორიის პრობლემები: პოლიტიკის, პოლიტიკური ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური პროცესების პრობლემატიკა.