.

ავტორი (ები): თამარ მუსერიძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თამარ მუსერიძე-ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.