.

ავტორი (ები): კახაბერ ფიფია
დაბადების თარიღი: 1973-09-26
ენა: Geo
სქესი: მამრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

კახაბერ ფიფია - ისტორიის დოქტორი, სოხუმის სა­ხ­­ე­ლ­მ­წი­ფო უნ­ივ­ე­რ­­­სი­ტ­ე­ტ­ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასო­ც­ი­რებული პროფესორი. და­იბ­­ა­და 1973­ წლის 26 სექ­ტემ­ბ­ერს ქ.  ზ­უ­­­­გ­დ­იდში.

  • 1995 წელს წა­რ­­ჩ­ი­­ნ­ე­ბ­ით დაა­მთ­ა­ვრა ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვილის სახელობის თსუ სო­ხუმის ფილიალის ისტორია-იუ­რი­დი­უ­ლი ფა­­­კ­ულ­ტ­ე­ტ­ი (სპეც. „ისტ­ო­რია”). იმა­ვე წლიდან მუ­­შ­ა­­ობას იწყებს თსუ სოხ­უ­მის ფილიალის ძველი მსოფ­ლი­ოს ის­­­ტ­ო­რიის, არქე­ო­ლ­ოგიისა და­ ეთნო­გ­რაფიის კათ­ედრაზე.
  • 1998-2001 წლე­ბში იყო ივ. ჯა­ვ­ა­­ხიშვილის სახელობის თბი­ლისის სა­ხ­­ე­ლ­მ­წი­ფო უნი­ვერსიტეტის ძველი მსოფლიო ის­­ტორიის კა­თე­დ­რის ასპ­ი­რ­ა­ნ­ტი. იქვე
  • 2004 წელს წარ­მა­ტე­ბით დაიცვა დისე­რტა­ცია თე­მა­ზე - „რო­მ­ი­სა და აღმოსავ­ლ­ეთ შავიზღვისპირეთის ურ­თ­ი­ერთ­ობა ახ.­ წ. I-II სს.“
  • 2002 წლიდან მუშაობდა თსუ სოხუმის ფი­­­ლ­ი­­­ა­­ლ­ში…მასწავლებლად,
  • 2006 წლიდან არის სოხუმის სა­ხე­ლ­მ­წ­­ი­ფო უნი­ვერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფა­კუ­ლ­ტ­ე­ტ­­ის ასო­ც­ი­რებული პროფესორი.
  • კ. ფიფიას სამეც­ნიერო კვლევის სფე­რო­ებია: ანტიკური პე­­­რ­­ი­­ოდის საერ­თაშ­ო­რ­ისო ურთიერთობების ისტორია; რომის ი­მ­­პ­ე­­რ­ი­­­­ისა და მისი აღმოსავლური პრო­ვი­ნ­ციე­ბის ისტორია; ან­ტ­იკ­უ­რი ხა­­­­ნის საქარ­თველოს (კოლხეთი, იბ­ე­­რია) ისტორიის პრო­­­ბ­ლე­მები.
  • გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სა­მეც­ნი­ე­რო ნა­­შრომი, მათ შორის 5 მონოგრაფია.