.

ავტორი (ები): ლალი ოსაძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ
ოსაძე ლალი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი