.

ავტორი (ები): დალი სეხნიაშვილი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დალი სეხნიაშვილი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი