.

ავტორი (ები): როსტომ ბერიძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სტრატეგიული მენეჯმენტი, ტურიზმის დარგის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი,  საბანკო მენეჯმენტი, კონკურენტული უპირატესობის პრობლემები,  მარკეტინგული სტრატეგიები,  ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის განვითარების სტრატეგიები.