.

ავტორი (ები): ზაზა წურწუმია

ვებგვერდი: https://zazatsurtsumia.wordpress.com/
ავტორის შესახებ