.

ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1991
Genre: Literature
3765
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფია მიზნად ისახავს ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველების შესწავლას, რაც გულისხმობს პოემის ფაბულის, სიუჟეტისა და მხატვრული სტრუქტურის სიმბოლურ და ალეგორიულ ინტერპრე-ტაციას. თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევათა გათვალისწინებით ნაშრომში მოცემულია ახლებური გააზრება რუსთველის მხატვრული აზროვნებისა და მსოფლმხედველობისა, ინიციაციური სიბრძნის ძირითადი იდეებისა, რომელნიც არეკლილნი არიან ვეფხისტყაო-სანში ქართული საღვთისმეტყველო აზროვნებისა და მითოლოგი-ისთვის დამახასიათებელი ფორმით.

წიგნი გათვალისიწნებულია ჰუმანიტარული დარგის სპეციალისტები-სათვის და პრობლემათა ამ წრით დაინტერესებული მკითხველი საზოგადოებისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 26, 2018
 • ISBN-10: 5-520-01153-2
 • Publisher: მეცნიერება
 • Language: Geo
 • Pages: 250
 • Views: 3765
 • Ratings: 5.0
Recommendations