.

წრფივი დაპროგრამება ეკონომიკასა და ბიზნესში
Resource Type: Book
Date Of Issue: 2008
Genre: Economics
2485
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში განხილულია მათემატიკური დაპროგრამების ერთ-ერთი განშტოების, წრფივი დაპროგრამების ისეთი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რომლებსაც დიდი გამოყენება აქვს ეკონომიკასა და ბიზნესში. აღწერილია წრფივი დაპროგრამების ამოცანების წარმოდგენის სხვადასხვა კონსტრუქციები და მათი ამოხსნებისა და ერთმანეთში გადაყვანის მეთოდები. გარკვევით და მარტივად არის გადმოცემული საკმაოდ რთული დებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია მათემატიკური დაპროგრამირების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებთან – ორადულობის კონცეპციასთან. გამახვილებულია ყურადღება ამონახსნების მდგრადობის საკითხებზე. პრატიკული ამოცანების ამოხსნის გამარტივების მიზნით, მოყვანილია ინსტრუქციები საოპტიმიზაციო ინსტრუმენტალური პროგრამა Solver - იდან, რომელიც ჩართულია ელექტრონული ცხრილების პროგრამაში MS Excel. ნაშრომი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია მათემატიკური, საინჟინრო, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის საინტერესო იქნება, აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-თანამშრომლებისთვის და პრაქტიკოსებისათვისაც, ვისაც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილებების მიღება დაგეგმვისა თუ მართვის სფეროში.

 

Specifications

 • Date of Publish: September 16, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-12-440-2
 • UDC: (UAK)004.42+519.852+51-7:33+33.0
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 134
 • Views: 2485
 • Ratings: 5.0
Recommendations