.

პოლიტიკური კულტურა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2015
3185
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

პოლიტიკური კულტურა: კონცეპტუალური მოდელები და დემოკრატიული ტრანზიციის პარადიგმები

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე პოლიტიკურ სისტემაში პოლიტიკური კულტურის კონცეპტუალური მოდელები, სტრუქტურა და ფუნქციები; მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა პოლიტიკური კულტურის ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა პოლიტიკური ცნობიერება, პოლიტიკური იდეოლოგია, პოლიტიკური ფსიქოლოგია და პოლიტიკური მოღვაწეობა; განხილულია პოლიტიკური სოციალიზაციის მოდელები და აგენტები; წარმოდგენილია არაცნობიერის ფენომენი პოლიტიკურ კულტურაში და მისი გამოვლენის თავისებურებები პოლიტიკური ტრანზიციის პროცესში. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოში პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის დემოკრატიული ტრანზიციისა და პოლიტიკური სცენის აქტორების პოლიტიკურ-კულტურული თვითდამკვიდერების საკითხებისა და პარადიგმების გააზრებას. განხილულია დემოკრატიის სტაბილურობის, სამოქალაქო რაციონალურობის, პოლიტიკური პრაგმატიზმის დამ- კვიდრებისა და პოლიტიკური ერის ფორმირების პრობლემები საქართვე- ლოში.

Additional Information
 

ნაშრომი განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც პოლიტიკის მეცნიერების პრობლემებს სწავლობენ; აგრეთვე, ნაშრომი მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს პოლიტიკურ აქტორებსა და მკითხველთა ფართო წრეს, რომლებიც პოლიტიკაში მოღვაწეობენ და პოლიტიკური კულტურისა და მისი დემოკრატიული ტრანზიციის პროცესებს სწავლობენ.

Specifications

 • Date of Publish: November 18, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-22-639-7
 • UDC: 32001 ა - 157
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Format: 15x20
 • Language: Geo
 • Pages: 440
 • Views: 3185
 • Ratings: 5.0
Recommendations