.

აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
2302
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები

History of Abkhazia (Georgia)

Вопросы истории Абхазии (Грузия)

წიგნში განხილულია ოკუპირებული აფხაზეთის ისტორიის აქტუალური საკითხები უძველესი დროიდან დღემდე. განკუთვნილია ისტორიის მასწავლებლებისთვის, უფროსი კლასების მოსწავლეებისთვის, აგრეთვე დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის. ყურადღება გამახვილებულია პოლიტიკურ, ეთნიკურ და საეკლესიო პრობლემებზე. ავტორები მოგვითხრობენ 1992-1993 წლებში რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული ომის, 2008 წლის აგვისტოს ღია აგრესიის, ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდის, გენოციდისა და მცოცავი ანექსიის რუსული პოლიტიკის შესახებ. აღნიშნულია, რომ აფხაზეთში კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით.

Additional Information
 

The book deals with the current issues of the history of Abkhazia from ancient times to the present day. The book is designed for history teachers, high school students, as well as for a wide range of interested readers. Special attention is paid to the political, ethnic and church issues. The authors relate about the hybrid war of Russia against Georgia in 1992-1993, about open aggression having place in August of 2008, about the Russian policy of ethnic cleansing, genocide and creeping annexation. It is also stressed, that the regulation and resolution of the confl ict in Abkhazia is possible only through peaceful means.

В книге рассмотрены актуальные вопросы истории Абхазии с древнейших времен до наших дней. Предназначена для учителей истории, учеников старших классов, а также для широкого круга заинтересованных читателей. Особое внимание обращается на политические, этнические и церковные вопросы. Авторы повествуют о гибридной войне России против Грузии в 1992-1993 годах, об открытой агрессии в августе 2008, о российской политике этнической чистки, геноцида и ползучей аннексии. Отмечается, что урегулирование конфликта в Абхазии возможно только мирным путем.

Specifications

 • Date of Publish: February 11, 2019
 • ISBN-13: 978-9941-25-542-7
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 351
 • Views: 2302
 • Ratings: 5.0
Recommendations