.

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2006
Издательство: თბილისი
5105
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

წიგნში განხილულია სოციალურ კვლევის თანამედროვე პრაქტიკაში ყველაზე გამოყენებადი ისეთი თვისებრივი მეთოდები, როგორებიცაა სიღრმისეული ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი, დაკვირვება და მონოგრაფიული გამოკვლევა. აღწერილ თითქმის ყველა მეთოდს თან ახლავს კვლევითი ინსტრუმენტის გამოყენების კონკრეტული მაგალითი, ყოველი თემის ბოლოს კი მოცემულია საკვანძო ლიტერატურის ნუსხა და პრაქტიკული დავალებები. გარდა ამისა, ნაშრომში ცალკე თავი ეთმობა სოციალური კვლევის ეთიკის საკითხს. წიგნის დანართში წარმოდგენილია კონკრეტული კვლევის ტრანსკრიპტი და თვისებრივი კვლევის მეთოდიკის ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации