.

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2006
5011
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში

წიგნში განხილულია სოციალურ კვლევის თანამედროვე პრაქტიკაში ყველაზე გამოყენებადი ისეთი თვისებრივი მეთოდები, როგორებიცაა სიღრმისეული ინტერვიუ, ფოკუს-ჯგუფი, დაკვირვება და მონოგრაფიული გამოკვლევა. აღწერილ თითქმის ყველა მეთოდს თან ახლავს კვლევითი ინსტრუმენტის გამოყენების კონკრეტული მაგალითი, ყოველი თემის ბოლოს კი მოცემულია საკვანძო ლიტერატურის ნუსხა და პრაქტიკული დავალებები. გარდა ამისა, ნაშრომში ცალკე თავი ეთმობა სოციალური კვლევის ეთიკის საკითხს. წიგნის დანართში წარმოდგენილია კონკრეტული კვლევის ტრანსკრიპტი და თვისებრივი კვლევის მეთოდიკის ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი.

 

Specifications

Recommendations