.

თეთრი წყაროს ნასოფლარი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 1978
Издательство: მეცნიერება
2333
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ნაშრომში ქევყნდება თეთრი წყაროს ენეოღით-ადრებრინჯაოს ხანის ნასოფლარისა და სამარხების გათხრისას აღმოჩენიღი არქეოლოგიური dეგლები. dვ. IV-III ათასწლეულის კულტურული ფენების თავდაპირვეღი განლაგების დადასტურებამ საფუძეელი მისცა ავტორს დაედგინა ერთიანი კულტურის განვითარების თანმიმდევარი, წარმოშობით ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი საფეხური, რაც ილუსტრირებულია ღია და შავპრიალა კერამიკის უმცროს-უფრთსობის დოკუმენტური შაჩვენებლებით.

აღშოჩენიღი მასაღის უdვეღესი ნიშუშები ოდიშისა და კისტრიკის ნეოლითური კომპლექსების სინქრონულად არის შიჩნეული. ამ ქრონოლოხიფრ კავშირს შესაძლოა გენეტური საფუძველიც ქონდეს. ამ ორი უძვეღესი კერის მასალებში შესამჩნევი სხვაობა ახსნილია ლოკალური თავისებურებებით, რაც ბუნებრივია კავკასიური ცივილიზაციისათვის. ასეთ ფონზეა ნაჩვენები წინაშდებარე ნაშროშში საქართეელოსა და კავკასიის ნეოლითის, ენეოღითისა და ადრებრინჯაოს ხანის კულტურების გენეტური კავშირი.

Подробности
 

თეთრი წყაროს ნასოფლარის არქეოლოგიურ ძეგლებს პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა აქეთ მტკეარ-არაქსის კულტურის გენეზისისა და საქართველო-კავკასიის მკვიდრ მიწათმოქმედ-მესაქონლე ტომთა ისტორიის უძველესი მონაკვეთის კვლევისათვის.

ნაშრომს საგანგებო ინტერესით შეხვდებიან ენეოლთ-ადრებრინჯაოს კულტურის - კავკასიური ცივიღიზაციის ან უძველესი და უშმნიშვნელოვანესი კომპონენტის მკვლევრები.

Характеристики

 • Опубликовано: Март 1, 2018
 • Издательство: მეცნიერება
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 118
 • Просмотры: 2333
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации