.

ლიტერატურის თეორია
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
4314
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Аннотация
 

„ლიტერატურის თეორია“

ამერიკელ მეცნიერთა, რენე უელეკისა (Rene Wellek, 1903-1995) და ოსტინ უორენის (Austin Warren) ეს გამოცემა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ნაშრომს ლიტერატურის თეორიაში. მასში განხილულია ლიტერატურისა და მისი ისტორიის, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ლექსთწყობისა და ტექსტოლოგიის, სტილისა და რითმიკის საკვანძო პრობლემები, ლიტერატურის ბუნება, ფუნქცია, ფორმა და შინაარსი, მოცემულია ძირითადი ტერმინები. ავტორები მოკლედ გადმოსცემენ ლიტერატურის თეორიას, კრიტიკასა და ისტორიას, ეხებიან ზოგად, შედარებით და ეროვნულ ლიტერატურათმცოდნეობას, მკვლევართა ლიტერატურის თეორიის შესახებ არსებულ შეხედულებებსა და მისი შესწავლის გარეგან და შინაგან მეთოდებს. გამოცემას ასრულებს ბიბლიოგრაფია თითოეული თავისათვის და ტერმინთა საძიებელი. წიგნი განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის, ასევე დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Характеристики

Автор(ы) Книг

Рекомендации