.

ლიტერატურის თეორია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
4313
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

„ლიტერატურის თეორია“

ამერიკელ მეცნიერთა, რენე უელეკისა (Rene Wellek, 1903-1995) და ოსტინ უორენის (Austin Warren) ეს გამოცემა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ნაშრომს ლიტერატურის თეორიაში. მასში განხილულია ლიტერატურისა და მისი ისტორიის, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ლექსთწყობისა და ტექსტოლოგიის, სტილისა და რითმიკის საკვანძო პრობლემები, ლიტერატურის ბუნება, ფუნქცია, ფორმა და შინაარსი, მოცემულია ძირითადი ტერმინები. ავტორები მოკლედ გადმოსცემენ ლიტერატურის თეორიას, კრიტიკასა და ისტორიას, ეხებიან ზოგად, შედარებით და ეროვნულ ლიტერატურათმცოდნეობას, მკვლევართა ლიტერატურის თეორიის შესახებ არსებულ შეხედულებებსა და მისი შესწავლის გარეგან და შინაგან მეთოდებს. გამოცემას ასრულებს ბიბლიოგრაფია თითოეული თავისათვის და ტერმინთა საძიებელი. წიგნი განკუთვნილია ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის, ასევე დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations