.

ფიზიკური ქიმია: ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2017
Издательство: თბილისი
932
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ფიზიკური ქიმია I - ლაბორატორიული პრაქტიკუმი

ფიზიკური ქიმიის კურსს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქიმიის დარგში სპეციალისტების მომზადების საქმეში. ამ სასწავლო დისციპლინის ათვისების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ლაბორატორიულ მეცადინეობათა შინაარსსა და მათ პრაქტიკულ რეალიზებაზე. ფიზიკური ქიმიის ლაბორატორიულმა პრაქტიკუმმა უნდა მისცეს სტუდენტს ნათელი წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორ მჭიდრო კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან ექსპერიმენტის თეორია და პრაქტიკა. მან უნდა განუმტკიცოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ფიზიკურ - ქიმიური ექსპერიმენტის ჩატარების უნარ - ჩვევები. ყოველივე ეს მჭიდროდ უკავშირდება ქიმიური გარდაქმნების თანმხლებ სხვადასხვა ფიზიკურ მოვლენებზე დაკვირვებასა და შესაბამის ფიზიკურ სიდიდეთა გაზომვას თანამედროვე ხელსაწყო - დანადგარების გამოყენებით.

Подробности
 

წარმოდგენილი ნაშრომი დაფუძნებულია სტუდენტებთან პრაქტიკული მუშაობის იმ მრავალწლიან გამოცდილებაზე, რომელიც დაგროვდა თსუ ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის ქვემიმართულებაზე ფიზიკური ქიმიის სწავლების პროცესში. მასში გათვალისწინებულია ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარება ნივთიერების აღნაგობის, თერმოქიმიის, ჰეტეროგენული და ჰომოგენური წონასწორობის თემებზე. ამ ამოცანების ჩატარებას ძირითადად ითვალისწინებენ სასწავლო დისციპლინები „ფიზიკური ქიმია-1“ და „ფიზიკური ქიმია-3“. პირველი ორი ამოცანა ეხება დაკვირვებათა ცდომილებებს და ცდისეული შედეგების სტატისტიკურ დამუშავებას, აგრეთვე ზოგიერთი გრაფიკული მეთოდის გამოყენებას ფიზიკურ ქიმიაში.

Характеристики

 • Опубликовано: Июнь 23, 2020
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 64
 • Просмотры: 932
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации