.

დავით გურამიშვილის მსოფლმხედველობის სამყაროში
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2010
Издательство: ინოვაცია
1669
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

წიგნში შესწავლილი და გაშუქ ებულია დავით გურამიშვილის „დავითიანის“ მსოფლმხედველობრივი პრობლემები. კვლევის ობიექტშია მოქცეული შუა საუკუ ნეების დიდი პოეტის ბიბლიურ-ქრისტიანული მსოფლმხედველობა, სოციალურ-პოლიტიკუ რი, დიდაქტიკურ-პედაგოგიკური, ეთიკური, ლიტერატურულ-ესთეტიკური კონცეფციები, ანთროპოლოგიური პრობლემატიკა, ჰუმანისტური მსოფლმხედველობა, ფილოსოფიური მრწამსი. დასახელებული საკითხების კვლევა წარმოებს თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების ფონზე, ბიბლიურ-საღვთისმეტყველო, ლიტერატურული, ფილოსოფიური და ფოლკლორული წყაროების გამოვლინება-წარმოჩენის კონტექსტში.

მონოგრაფია განკუ თვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუ ლტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ასევე იგი დახმარებას გაუწევს საკითხით დაინტერესებულ პირთ.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Январь 29, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9156-9-7
 • Издательство: ინოვაცია
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 791
 • Просмотры: 1669
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации