.

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორში (სსბასს-ების მიხედვით)
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2022
Издательство: თბილისი
479
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Аннотация
 

ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სექტორში (სსბასს-ების მიხედვით)

ნაშრომში განხილულია ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს) მიხედვით. გადმოცემულია არაფინანსური აქტივების, ფინანსური აქტივების და დებიტორული დავალიანების, ფინანსური ვალდებულებების და კრედიტორული დავალიანების, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის საკითხები, სათანადო ბუღალტრული ტრანზაქციების მითითებით. გადმოცემულია ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საკითხები ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის, საბიუჯეტო სფეროს ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

Характеристики

 • Опубликовано: Март 4, 2022
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 235
 • Просмотры: 479
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации