.

ბიზნესის ანალიზი და განვითარების პროგნოზირება
Тип Ресурса: Эл-Книга
Год Издании: 2019
Издательство: თბილისი
2079
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Аннотация
 

წარმოდგენილ სასწავლო-პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის ადმისტრირების (მართვის) სისტემასთან ურთიერთდაკავშირებილი ბუღალტრული აღრიცხვის, მიკროეკონომიკური (მმართველობითი და ფინანსური) ანალიზის, ბიზნესის (მეწარმეობის) ფინანსური მენეჯმენტის მიზნობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საკითხები; ბიზნესის (დარგის) განვითარების პროგნოზირების თავისებურებანი; ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მეთოდურ-გამოყენებითი, კონკურენტული უპირატესობის, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის-პროგნოზირებისა და ბიზნესის (კომპანიის) ღირებულების შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები. ასევე, შემოთავაზებულია თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების საკვლევი თემატიკა; საქმიანი სიტუაციების, სავარჯიშოების, ტესტების, ამოცანების ამოხსნისა და საკონტროლო-საგამოცდო დავალებების ნიმუშები.

Подробности
 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. ასევე, სასარგებლო იქნება თანამედროვე ბიზნესის ანალიზური შეფასებისა და განვითარების თემატიკით დაინტერესებულ დოქტორანტების, სტრატეგიული მენეჯმენტის მეცნიერ-მკლევარებისა და პრაქტიკოს მუშაკებისთვის ეფექტიანი კვლევითი, სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

Характеристики

 • Опубликовано: Ноябрь 21, 2019
 • УДК: 330.101.542 ლ-652
 • Издательство: თბილისი
 • Язык: Geo
 • Количество страниц: 615
 • Просмотры: 2079
 • Оценки: 5.0

Автор(ы) Книг

Рекомендации