.

ბიზნესის ანალიზი და განვითარების პროგნოზირება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
2140
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

წარმოდგენილ სასწავლო-პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის ადმისტრირების (მართვის) სისტემასთან ურთიერთდაკავშირებილი ბუღალტრული აღრიცხვის, მიკროეკონომიკური (მმართველობითი და ფინანსური) ანალიზის, ბიზნესის (მეწარმეობის) ფინანსური მენეჯმენტის მიზნობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიურ-გამოყენებითი საკითხები; ბიზნესის (დარგის) განვითარების პროგნოზირების თავისებურებანი; ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მეთოდურ-გამოყენებითი, კონკურენტული უპირატესობის, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის-პროგნოზირებისა და ბიზნესის (კომპანიის) ღირებულების შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიურ-პრაქტიკული ასპექტები. ასევე, შემოთავაზებულია თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების საკვლევი თემატიკა; საქმიანი სიტუაციების, სავარჯიშოების, ტესტების, ამოცანების ამოხსნისა და საკონტროლო-საგამოცდო დავალებების ნიმუშები.

Additional Information
 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. ასევე, სასარგებლო იქნება თანამედროვე ბიზნესის ანალიზური შეფასებისა და განვითარების თემატიკით დაინტერესებულ დოქტორანტების, სტრატეგიული მენეჯმენტის მეცნიერ-მკლევარებისა და პრაქტიკოს მუშაკებისთვის ეფექტიანი კვლევითი, სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველსაყოფად.

Specifications

 • Date of Publish: November 21, 2019
 • UDC: 330.101.542 ლ-652
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 615
 • Views: 2140
 • Ratings: 5.0
Recommendations