.

ავტორი (ები): ნანა ბენიძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

1990 წელს დაამთავრა საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კიბერნეტიკის ფაკულტატი. 1990-1994 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში; 2009-2012 წლებში სწავლობდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში; 2012 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: “ალგორითმებისა და პროგრამების ვერიიკაციის(კორექტულობის) კრიტერიუმების დადგენა ავტომატების თეორიის მეთოდებით“ და მიენიჭა ინორმატიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 1994 – 2006წლებში მუშაობდა საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კიბერნეტიკის ფაკულტატზე უფროსს მასწავლებლად; 2006წლიდან დღემდე მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის,ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტზე, ინფორმატიკის მიმართულებაზე; ასოცირებული პროფესორი.