.

ავტორი (ები): ვლადიმერ ბასარია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. დაიცვა ეკონომიკურ მეცნიერებათა საკანდიდატო დისერტაცია. მუშაობდა საგადასახადო სისტემაში და საქართველოს პარლამენტში სხვადასხვა თანამდებობაზე, ეწეოდა საბუღალტრო - აუდიტორულ საქმიანობას. კითხულობს ლექციებს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ასოცირებული პროფესორი). არის 1 მონოგრაფიის, 3 სახელმძღვანელოს და ორმოცამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.