.

ავტორი (ები): ვლადიმერ კირცხალია

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: გეოფიზიკა, აეროდინამიკა, ჰიდროდინამიკა, პლაზმის ფიზიკა. სამეცნიერო შრომები: პუბლიკაციების რაოდენობა -75, მათ შორის საერთაშორისო და იმპაქტ ფაქტორის მქონე სამეცნიერო ჟურნალებში-40
სამუშაო ადგილი: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი სოხუმმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი