.

ავტორი (ები): თინა გელაშვილი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

2012-დღემდე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროექტების ევროკავშირის EU-TEMPUS-ის  და EU-ERASMUS+-ის ინსტიტუციური მენეჯერი/კოორდინატორი

2007-2012 წელი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე.

2006 წელი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  პროფესორი,  მიმართულება-მენეჯმენტი, სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი; უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.

2005-2006 წელი. თსუ მესხეთის ფილიალის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანი.