.

ავტორი (ები): ქეთევან ნადირაძე
დაბადების თარიღი: 1959-08-02
ენა: Geo
სქესი: მდედრობითი

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა