.

ავტორი (ები): ლია წულაძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი; მედიის სოციალოგიაში სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი; სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გამოყენებითი სოციალური კვლევის პროგრამის ხელმძღვანელი. მიჰყავს სამაგისტრო კურსები ცვალებად საზოგადოებაში კულტურის და იდენტობების, ახალგაზრდა სუბკულტურების და კულტურის სემიოტიკის შესახებ. არის 20 პუბლიკაციის, 2 სახელმძღვანელოს და ერთი მონოგრაფიის ავტორი.

ბოლო წლებში განხორციელებული აქვს კვლევები აშშ-ში, იაპონიაში, ევროპაში. მიღებული აქვს არაერთი სამეცნიერო-კვლევითი გრანტი.

ლია არის 20-ზე მეტი პუბლიკაციისა და 2 სახელმძღვანელოს ავტორი. მისი კვლევა ეხება ევროპეიზაციის შესახებ პოლიტიკურ და პოპულარულ დისკურსებს საქართველოში და ყურადღებას ამახვილებს მათ განსხვავებულ პრეზენტაციაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი აუდიტორიისთვის. მის მიერ ბოლო პერიოდში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში პოსტდოქტორანტურის ფარგლებში (2013-14) ჩატარებული კვლევა ყურადღებას ამახვილებდა ქართველების დისკურსებზე ეროვნული იდენტობის შესახებ ევროპეიზაციის კონტექსტში. მისი კროსკულტურული კვლევა, ჩატარებული 2011-12 წლებში ფოლკსვაგენის ფონდის მხარდაჭერით, ეხებოდა ახალგაზრდების წარმოდგენებს ევროპეიზაციის შესახებ ახალი ევროპის ქვეყნებსა (რუმინეთი და პოლონეთი) და მათ მოსაზღვრე რეგიონებში (საქართველო).