.

ავტორი (ები): რევაზ ქვაჩაკიძე

ვებგვერდი:
ავტორის შესახებ

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1961 წელს.

მუშაობდა ბოტანიკის ინსტიტუტის გეობოტანიკის განყოფილების გამგედ, უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 8 მონოგრაფიისა და 80 სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მისი სამეცნიერო კვლევის საგანია  საქართველოს მცენარეული საფარის შესწავლა. 

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. სადისერტაციო თემა–"კავკასიონის სამხრეთი კალთის მაღალმთის ტყეები და მათი ცვლის ძირითადი მიმართულებანი", დაიცვა 1981 წელს.
 

  • საქართველოს გეობოტანიკური რაიონები : Geobotanical regions of Georgia (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2010. - 176გვ.. - ISBN: 978-9941-0-1945-6 
  • საქართველოს მცენარეულობა : Vegetation of Georgia (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2009. - 156გვ.. - ISBN: 978-9941-0-1206-8 საქართველოს ძირეული ტყეები : ანთროპოგენური სუქცესიები, აღდგენა, რეკონსტრუქცია (თანაავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2004. - 101გვ.. - ISBN: 99928-0-854
  • 3 საქართველოს ბუნებრივი მცენარეული რესურსები : Natural vegetation resources of Georgia (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2003. - 131გვ.. - ISBN: 99928-0-529-3 
  • საქართველოს მცენარეული საფარის ისტორია (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2002. - 46გვ.
  • საქართველოს ტყეები : ძირითადი ასოციაციები (ტყის ტიპები) (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2001. - 168გვ.. - ISBN: 99928-0-134-4 
  • საქართველოს ტყე : აწმყო და მომავალი (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 2001. - 24გვ.. - ISBN: 99928-0-214-6 
  • ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის მცენარეულობა (ავტორი). - თბილისი, საარი, 1999. - 169გვ.
  • საქართველოს გეობოტანიკური დარაიონება (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 1996. - 128გვ.
  • კახეთის კავკასიონის ტყის მცენარეულობა (ავტორი). - თბილისი, მეცნიერება, 1992. - 177გვ.