.

სხვაობიანი განტოლებები მათემატიკურ მოდელირებაში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
Genre: Mathematics
613
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე სალექციო კურსი, „სხვაობიანი განტოლებები მათემატიკურ მოდელირებაში“, განკუთვნილია მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, რომელიც ისწავლება სავალდებულო საგნად „გამოყენებითი მათემატიკი“-ს სამაგისტრო პროგრამაზე.

სხვაობიანი განტოლებების მრავალგვარი და წარმატებული გამოყენებისათვის აუცილებელია სხვაობიანი განტოლებათა თეორიის ცოდნა. ამისათვის კი უნივერსიტეტის ნებისმიერი საფეხურის სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სათანადო ლიტერატურა ქართულ ენაზე. ამ მხრივ კი დღემდე არასახარბიელო მდგომარეობაა.

სასწავლო-მეთოდურ დამხმარე სახელმძღვანელოში გაშუქებულია სხვაობიანი განტოლებების ელემენტარული თეორია, აღწერილია განტოლებებისა და განტოლებათა სისტემების ამოხსნის ძირითადი მეთოდები და ვექტორთა ჟორდანის ჯაჭვების გამოყენება მათი ამოხსნისას. ყველა განხილული მეთოდი ილუსტრირებულია მაგალითებზე და მარტივი მათემატიკური მოდელების ანალიზური კვლევისას.

სალექციო კურსი ასევე სასარგებლო იქნება სამივე საფეხურის იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც შეხება ექნებათ დისკრეტულ მათემატიკურ მოდელებთან.

 

Specifications

Recommendations