.

შავი ზღვა: აბიოტური და ბიოტური პროცესების დინამიკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
8351
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(5 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში (პირველი ნაწილი) განხილულია შავი ზღვის აქტუალური საკითხები - ქვაბულის გეოდინამიკური პირობები, მორფოლოგიური იერ-სახე, ზღვის წყლის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები, სინოპტიკური და მეტეოროლოგიური, აუზის მდინარეთა ჰიდროლოგიური თავისებურებები... განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შავი ზღვის ნაპირების (განსაკუთრებით საქართველოს) თანამედროვე მდგომარეობას, მისი ფორმირების ბუნებრივ, აბიოტურ (გეოლოგიურ-ტექტონიკური პირობები, ლითოლოგია და რელიეფი, სინოპტიკურ- მეტეოროლოგიური ნიშნები, ზღვისა და მდინარეების ჰიდროლოგია, ნაპირების მორფოდინამიკა) ფაქტორებს მათ მიერ გამოწვეულ ცვლილებებს. აუზის ანთროპოგენური (პორტების, ჰეს-ების მშენებლობა, ინერტული მასალის გაზიდვა, ნაპირდაცვის ავ-კარგიანობა) მონოგრაფიის მეორე ნაწილშია განსაზღვრული.

 

წიგნი შეიცავს: ნახატებს, სურათებს, ცხრილებს.
მათ სანახავად აუცილებელია ელ-წიგნის გადმოწერა და Acrobat Reader-ში გახსნა.

Additional Information
 

ნავარაუდევია მონოგრაფიის მეორე და მესამე ნაწილების შედგენა. მეორეში საინჟინრო პროექტების რეალიზაცია, მესამეში კი აბიოტური ფაქტორები და ეკოსისტემების პრობლემები იქნება გადმოცემული.

მონოგრაფიის მეორე შევსებული და გადამუშავებული ვარიანტი ელექტრონულ ვერსიას წარმოადგენს. მისი ძირითადი ტექსტი 239 გვერდზეა გადმოცემული. მას ოთხი დანართი აქვს: დანართი 1: ნახაზები, სქემები, რუკები - 85 გამოსახულება; ფოტოსურათები - 52; ცხრილები - 51; ტერმინების განმარტება - 186, მათ შორის - 54 მათგანს, კომენტართნ ერთად, გრაფიკული გამოსახულება ახლავს.

Specifications

 • Date of Publish: June 17, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-17-585-5
 • UDC: 551.41(262.5) ა-535
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 312
 • Views: 8351
 • Ratings: 5.0
Recommendations