.

სამეგრელოს ბუნებრივი პირობების რესურსული პოტენციალი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
3764
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

     მონოგრაფიაში განხილულია – სამეგრელოს რეგიონის ბუნებრივი პირობები (გეოლოგიური აგებულება, რელიეფი, ჰავა, ჰიდროგრაფია, ნიადაგსაფარი, მცენარეული საფარი, ცხოველთა სამყარო, ლანდშაფტები). თანამედროვე გეოინ-ფორმაციული რუკების საფუძველზე ჩატარებულია, კლიმა-ტური, ჰიდროლოგიური, მიწის და ტყის რესურსების კომ-პლექსური კვლევები, რომელთა შედეგებს აქვს პრაქტიკული გამოყენება რეგიონის ეფექტური და რაციონალური ათვისე-ბის თვალსაზრისით. კვლევის შედეგად მიღებულია რუკათა სერია (8 რუკა), რომლებიც შედგენილია გეოინფორმაციულ სისტემაში. რეგიონის კლიმატური-სითბური, წყლის, ქარისა და მზის ენერგეტიკული, საკურორტო-რეკრეაციული, აგრო და ნიადაგ-კლიმატური, ჰიდროლოგიური და ტყის რესურ-სების საფუძვლიანი შეფასების მიზნით ჩატარებულია მრავალფაქტორული გეოგრაფიული ანალიზი.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 26, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-9130-6-8
 • UDC: 330.15(479.222.2) კ-77
 • Publisher: ბარტონი
 • Cover: რბილი
 • Format: 60X84
 • Language: Geo
 • Pages: 252
 • Views: 3764
 • Ratings: 5.0
Recommendations