.

საბანკო საქმე
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
3011
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომი დამუშავებულია საბანკო კანონმდებლობის შესაბამისად. მასში განხილულია საბანკო სისტემის განვითარების ისტორიის, ორგანიზაციის, თანამედროვე საბანკო-საკრედიტო სისტემის, ცენტრალური ბანკის მიერ ფულად-საკრედიტო სისტემის რეგულირების ფორმებისა და მეთოდების, რესურსების მოზიდვასა და განთავსებასთან დაკავშირებული საბანკო ოპერაციების სახეობების, კომერციული ბანკების საქმიანობის ანალიზის, კომერციული ბანკის აქტიური და პასიური ოერაციების, საბანკო მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური საფუძვლების, საქართველოს კომერციული ბანკის უნაღდო ანგარიშსწორების, საბანკო დაკრედიტების თანამედროვე სისტემის,კომერციული ბანკის საკასო და საინვესტიციო მომსახურების, სავალუტო და სპეციალური ოპერაციების, თანამედროვე საბანკო პროდუქტების და ტექნოლოგიების, საბანკო რისკ-მენეჯმენტის, კონტროლისა და ანგარიშგების საკითხები.

Additional Information
 

სახელმძღვანელოს სხვადასხვა თავში მოცემული პრაქტიკული მაგალითები გაუადვილებს მკითხველს თეორიული საკითხების შესწავლა-გაცნობიერებაში.

წიგნი - „საბანკო საქმე“ სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო ორიენტირებულია უმაღლესი განათლების ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ასათვისებლად. აგრეთვე, დოქტორანტებისთვის, მეცნიერ-მკლევარებისთვის და პრაქტიკოს ფინანსისტ-ბანკირებისთვისაც.

Specifications

 • Date of Publish: December 25, 2018
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 378
 • Views: 3011
 • Ratings: 5.0
Recommendations