.

ქართველთა სავანეები და სამონასტრო თემი წმინდა მიწაზე XI-XVIII საუკუნეებში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
844
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ქართველთა სავანეები და სამონასტრო თემი
წმინდა მიწაზე XI-XVIII საუკუნეებში

წმინდა მიწაზე ქართული სამონასტრო თემის შესწავლას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საამისოდ მკვლევრები დიდი ხნის მანძილზე იყენებდნენ იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის აღაპებს, ნარატიულ წყაროებს ქართულ, სომხურ, რუსულ, და დასავლეთ ევროპულ ენებზე. უკანასკნელ ხანებში სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება XIII-XVI საუკუნეების მამლუქთა ეპოქისა და XVI-XVII საუკუნეების ოსმალთა პერიოდის არაბულ დოკუმენტურ წყაროებს, რომლებიც ინახება სხვადასხვა წიგნთსაცავ- ში, სინას მთაზე — წმინდა ეკატერინეს მონასტერსა და იერუსალიმში. წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილი და გაანალიზებულია ამ წიგნთსაცავებში დაცული ის არაბული დოკუმენტური წყაროები, რომლებიც ეხება წმინდა მიწაზე (პალესტინაში) ქართველთა სავანეებისა და სამონასტრო თემის ისტორიას XI-XVII საუკუნეებში. ნაშრომის სიახლეს წარმოადგენს XIII-XVI საუკუნეების 32 არაბული დოკუმენტის (ეგვიპტის სულტნებისა და დიდმოხელეთა ბრძანებულებები, სასამართლო ოქმები და სხვ.) ტექსტის პუბლიკაცია ქართული თარგმანითა და კომენტარებით.

Additional Information
 

არაბული დოკუმენტების საკმაოდ სპეციფიკური და სხვადასხვა მდივნის მიერ სხვადასხვა ხელით დაწერილი ტექსტის წაკითხვა-კომენტირებამ და საკვლევი პრობლემის მონოგრაფიულმა შესწავლამ მოითხოვა საკმაოდ ვრცელი ქართული, არაბული და ევროპული ნარატიული წყაროებისა (საისტორიო ხასიათის თხზულებები — მატიანეები, ქრონიკები) და უახლესი დასავლური გამოკვლევების (მათი დიდი ნაწილი არაა გათვალისწინებული ქართველი მკვლევრების მიერ) შესწავლა. ეს, შეიძლება ითქვას, წარმოადგენს ახალ ეტაპს წმინდა მიწაზე ქართული სამონასტრო თემის ისტორიის შესწავლის საქმეში.

თემა აქტუალურია საზღვარგარეთ ქართული მატერიალურ-კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის თვალსაზრისით.

ნაშრომი განკუთვნილია წმინდა მიწის ისტორიის მკვლევართათვის, ისტორიკოსების, აღმოსავლეთმცოდნეებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

Specifications

 • Date of Publish: July 24, 2022
 • ISBN-13: 97788--9999414-12-52-54-2472-77-
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 364
 • Views: 844
 • Ratings: 5.0
Recommendations