.

პოლიტიკური თეორია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2006
3503
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

„პოლიტიკური თეორია“

წიგნში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ზოგადი თვალსაზრისი ლოგიკის ბუნებისა და ფუნქციების შესახებ (ცნება, მსჯელობა, ანალიზის მეთოდი და დასკვნა), სემიოტიკის ელემენტები (ტერმინი ”ნიშანი”, სემანტიკა, სინტაქსი და პრაგმატიკა), მოლაპარაკების განზრახვა და მოლაპარაკების სიტყვების საზრისი მეტყველებაში (სამეტყველო მოქმედება და მისი ელემენტები, სუბიექტური მნიშვნელობა და მეტყველების ინტენციონალური მხარე, განზრახვა და ილოკუცია).

 

Specifications

Recommendations