.

პედაგოგიკური კვლევა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
Genre: Pedagogy
13624
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(7 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე ლექციების კურსში (15 ლექცია) განხი-ლულია პედაგოგიკური კვლევის ზოგადი მეთოდოლოგია, მისი თანამედროვე თეორიული, ემპირიული თუ მათემატი-კური მეთოდები და ამ გამოკვლევის ორგანიზაციისა და ჩა-ტარების მეთოდიკა. სათანადო ადგილი ეთმობა საკითხს იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება გახდეს მკვლევარი მასწავ-ლებელი, როგორი უნდა იყოს მკვლევარი მასწავლებლის პროფესიონალური პიროვნული თვისებები და მეთოდო-ლოგიური კულტურა. ლექციები განკუთვნილია პედაგოგიკური სპეციალო-ბის ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და მკვლევარ მასწავლებელთათვის. იგი გამოადგებათ ნებისმი-ერი სასწავლო საგნის მეთოდისტებს და ყველას, ვისაც აინ-ტერესებს პედაგოგიკურ-მეთოდიკური კვლევა.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 5, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-22-817-9
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 479
 • Views: 13624
 • Ratings: 5.0
Recommendations