.

ევიდენციალობის კატეგორია სვანურ ენაში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
874
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში მოცემულია ევიდენციალობის კატეგორიის ანალიზი სვანურ ენაში, განხილულია ირიბი ევიდენციალობის ორივე სახეობა: ვერბალური და ინფერენციული; ნაშრომი შესრულებულია აღწერითი და კომპარატივისტული მეთოდებით, გამოყენებულია ტრადიციული სემასიოლოგიური და ონომასიოლოგიური მიდგომა ფუნქციურ-სემანტიკური, კონტექსტურ-სიტუაციური და ტიპოლოგიური ანალიზის ხერხებით; პრობლემა განხილულია როგორც მორფოსინტაქსის, ისე ტექსტის ლინგვისტიკის კუთხით.

 

Specifications

Recommendations